Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

przez Hurry Curry Katarzyna Nowak, ul. Dluga 2, 41-506 Chorzów

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych).

W niniejszej klauzuli informujemy o formach wykorzystywania Państwa danych osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 1. naszymi dostawcami, kontrahentami lub naszymi klientami,
 2. wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami naszych dostawców, kontrahentów, klientów lub ich podwykonawców,
 3. innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji umowy, wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy (łącznie zwani „Państwo” lub „Kontrahenci”)

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem jest Katarzyna Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hurry Curry ul. Długa 2, 41-506 Chorzów, NIP: 6 (dalej: „Restauracja”).

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, w związku z zapytaniami dokonywanymi przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www, przez telefon lub osobiście lub w drodze zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług. Na podstawie powyższego przetwarzamy takie Państwa dane, jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (w tym dane identyfikujące jak NIP, REGON, KRS), stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, numer rachunku bankowego, pesel w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną jako stroną umowy oraz dane dotyczące urządzenia w tym o niektórych plikach cookie.

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu np. weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RESTAURACJĘ?

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO):
 • zawarcia umowy sprzedaży naszych usług oraz wykonania tej umowy,
 • podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy,
 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie (np. bezpośrednio, poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub poprzez email),
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 1. Przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO);
 2. Jeśli wyrazili/wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .a RODO)
 • otrzymania Państwa danych poprzez formularz kontaktowy, przesyłania informacji handlowych, na podstawie Państwa zgody;
 • w celu realizowania komunikacji poprzez dostawcę systemu do wysyłania mailingu;
 • obsługi Państwa próśb i reklamacji przez formularz kontaktowy, e-maila lub dokumenty w formie tradycyjnej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.
 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Restauracji w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .f RODO)
 • archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;
 • w celu monitorowania Państwa aktywności na naszej Stronie;
 • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • windykacji należności, prowadzenia postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio,
 • weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
 • udokumentowania czynności,
 • przechowywania dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, jak na przykład:

 • podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji;
 • innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą;
 • podmiotom wspierającym promocje oraz współpracującym w ramach kampanii marketingowych;
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
 • Biuro Informacji Gospodarczej;
 • instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
 • inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Państwa dane nie będą przekazywane przez Restaurację poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeżeli taka sytuacja by zaistniała, odbędzie się to tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez naszych partnerów usług na naszą rzecz. Bezpieczeństwo Państwa danych będą zapewniać stosowane zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Dla przykładu:

 • dla celów wypełnienia zobowiązań umownych, przetwarzamy Państwa dane przez okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem a Restauracją,
 • dla celów ustalania lub dochodzenia przez Restaurację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – minimum przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia, możliwie dłużej w przypadku możliwości dochodzenia roszczeń ponad wskazany powyżej czas wg przepisów obowiązujących,
 • przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie,
 • przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Restauracja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

JAKIE PRZYSZŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli wykorzystywalibyśmy je w celu prowadzenia marketingu. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

 • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:

Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • prawo do przenoszenia danych:

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeśli chcecie jednak Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej Stronie lub skorzystać z naszych usług, w tym otrzymać fakturę, Państwa dane są niezbędne, w związku z tym bez ich podania nie będziemy mogli wykonać powyższych czynności. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Restauracją, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Restauracją a Kontrahentem (np. gdy są Państwo reprezentantem Kontrahenta).

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Prosimy napisać do nas e-maila pod adres email: rodo@hurrycurry.pl w temacie wpisując „dot. danych osobowych” lub na adres pocztowy z dopiskiem „dot. danych osobowych” Katarzyna Nowak Hurry Curry ul. Długa 2, 41-506 Chorzów

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 12.10.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Restaurację w kontaktach.