REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „Hurry Curry”

 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osób fizycznych korzystających z usług (zwanych dalej „Usługami”) świadczonych przez HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK, Adres ul. Długa 2, 40-014 Chorzów, Śląskie, NIP 634-22-83-441
REGON 243280037, TELEFON: 511 433 663 zwanego dalej „Usługodawcą”.

2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.

3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu.

 

§ II. REJESTRACJA

1. Proces świadczenia Usług rozpoczyna się w momencie zarejestrowania się przez Użytkownika w serwisie hurrycurry.pl

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Stanowi ono również warunek dostępu do oferowanych usług.

2. Użytkownik rejestrujący się w serwisie zobowiązany jest do podania

zgodnym ze stanem faktycznym danych osobowych oraz nie naruszającym jakichkolwiek praw.

3. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie Rejestracji, Użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie hurrycurry.pl

4. Usługodawca ma prawo do usunięcia danego konta utworzonego w serwisie w każdej chwili, jeżeli będzie ono naruszało przepisy prawa,

powyższego Regulaminu lub interesy Usługodawcy.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania jakimkolwiek osobom trzecim danych swojego konta Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane powyższym.

 

§ III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, który dokona rejestracji w serwisie hurrycurry.pl dokonanie zamówienia produktów dostępnych pod adresem hurrycurry.pl

Stronami umów w tym wypadku są Usługodawca oraz Użytkownik.

2. W przypadku dokonania poprawnego zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, w którym umieszczone będą dane Usługodawcy.

3. Od momentu otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, jest on wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową jego realizację. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawną realizację zamówienia wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem drogi telefonicznej pod numerem telefonu 511 433 663

W przypadku rezygnacji z zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.

6. W przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia fałszywego poprzez podanie fałszywych danych, Usługodawca ma prawo do poinformowania o tym organów ścigania.

7. W przypadku otrzymania informacji o promocji (mail, sms, wiadomość głosowa), zamówienie uwzględniające promocję może byc złożone wyłącznie drogą telefoniczną lub złożone osobiście w restauracji.

 

§ IV. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą kart płatniczych lub gotówki. W przypadku płatności gotówką realizowana jest ona za pokwitowaniem do rąk dostawcy produktów zamówionych przez Użytkownika.

2. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą systemu płatności online – system do zamawiania on-line znajduje się na stronie www.hurrycurry.pl

 

§ V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Usługodawcy określonych w serwisie hurrycurry.pl

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne podane przez Użytkowników komunikatów dotyczących ewentualnych problemów technicznych serwisu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, tym samym zaprzestania świadczenia usług w przypadku złamania Regulaminu lub gdy świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

 

§ VI. PRYWATNOŚĆ

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.

3. Dane Użytkowników NIE będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

4. Dane Użytkowników mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do przesyłania informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy, jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez: HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK, Adres ul. Długa 2, 40-014 Chorzów, Śląskie, NIP 634-22-83-441
REGON 243280037 danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w serwisie hurrycurry.pl

6. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK, Adres ul. Długa 2, 40-014 Chorzów, Śląskie, NIP 634-22-83-441
REGON 243280037  na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy.

 

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów i Usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku ich niezgodności z zamówieniem lub niniejszym Regulaminem.

2. Reklamacje składać można drogą elektroniczną na adres biuro@hurrycurry.pl ub telefonicznie pod numerem telefonu 798-763-794 , (22) 644-52-04

Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie Użytkownika w Systemie (login), nr zamówienia, a także opisać przedmiot i powód reklamacji oraz (w przypadku reklamacji produktu) okazać dowód zakupu (paragon fiskalny).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub telefonicznie.

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 15.07.2015 r.

5. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, zmiany Regulaminu wchodzą życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowego Regulaminu w serwisie hurrycurry.pl

6. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest drogą elektroniczną oraz na stronie logowania serwisu hurrycurry.pl

W przypadku gdy Użytkownik nie  zgadza się z warunkami nowego Regulaminu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

7. Zdjęcia potraw / zestawów obiadowych na stronie internetowej nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w wyglądzie produktów zamówionych z oglądanymi na stronie internetowej mogą się różnić.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ VIII. PRODUKTY

1. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego i jego elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do firmy HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK

Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK, chyba, że są wykorzystywane tylko do użytku osobistego użytkownika strony.

Zabronione jest, między innymi, ich kopiowanie, modyfikowanie, linkowanie, czy wykorzystywanie w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem w celach komercyjnych.

2. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Zdjęcia potraw / zestawów obiadowych mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

 

§ IX. PŁATNOŚCI

1.Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Partnera lub u Partnera (w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym) albo za zamówienie za pomocą Systemu Płatności Przelewy24 w chwili składania zamówienia w Serwisie.

2.Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).

3.W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:

a)płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;

b) usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;

c) po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;

d) w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i

automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

4.Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.

5.Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem.

W razie braku możliwości realizacji zamówienia przez Usługodawcę do

Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za

pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.

6. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji,  z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.

Newsletter – polityka prywatności

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowaniem jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw.

 

polityka informacyjna

 

§ XI. POLITYKA INFORMACYJNA

Drogi Kliencie,

Jeśli tu trafiłeś to oznacza że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy. Nasza firma przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów.
Poniżej zamieszczamy  informacje, jakie dane gromadzimy oraz zasady ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji usług na najwyższym poziomie. Zasada minimalizacji danych ma dla nas duże znaczenie, pragniemy zapewnić naszym klientom maksymalną satysfakcję i bezpieczeństwo.

Administrator. 

Administratorem jest HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK

zwany dalej: “Administratorem”.
W razie jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z nami, pisząc na powyższy adres,
telefonując pod numer: 22 855 00 55 lub pisząc na e-mail biuro@hurrycurry.pl

Zasady przetwarzania danych. 

Nasza firma zbiera tylko niezbędne dane. Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Dane są przechowywane na czas realizacji umowy, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

W odniesieniu do świadczenia usług przez Hurry Curry Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W odniesieniu do marketingu bezpośredniego,  dane będą przetwarzane w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu dopasowania treści strony internetowej do Twoich zainteresowań, a także wykrywania zagrożeń oraz pomiarów statystycznych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Administrator nie przekazuje Twoich danych innym podmiotom, nie zamierza też
przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Stosujemy środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Twoich danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów.

Twoje uprawnienia.

Szanowny Kliencie, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
–  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami wskazanymi w artykułach 15-21 RODO, kontaktując się z nami.
LINK do RODO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, w celach w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji – http://wszystkoociasteczkach.pl
Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi w wybranych programach.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych.

Jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą. Zależy nam byś czuł się bezpiecznie. Jeśli
potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu. Możesz skontaktować się
z nami, pisząc na adres HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK, Adres ul. Długa 2, 40-014 Chorzów, Śląskie, NIP 634-22-83-441
REGON 243280037

zwany dalej: “Administratorem”.
W razie jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z nami, pisząc na powyższy adres,
telefonując pod numer: 511 433 663 lub pisząc na e-mail biuro@hurrycurry.pl

§ XII. KLAUZULA INFORMACYJNA / POUFNOŚCI DANYCH

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK, Adres ul. Długa 2, 40-014 Chorzów, Śląskie, NIP 634-22-83-441
  REGON 243280037zwany dalej: “Administratorem”.
  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: HURRY CURRY KATARZYNA NOWAK, Adres ul. Długa 2, 40-014 Chorzów, Śląskie, NIP 634-22-83-441
  REGON 243280037, telefonując pod numer511 433 663 lub pisząc na e-mail biuro@hurrycurry.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.  W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Twoje dane osobowe związane z komunikowaniem się w związku z Umową zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji.
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Klient prosząc o usunięcie konta przez administratora maswiadomośc że jest to jednoznaczne z usunięciem całej historii zamowień. Godzi się tym samym że składanie ewentualnych reklamacji na produkty / usługi zakupione przed datą usunięcia będzie niemożliwe.